§1

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedającym jest SKLEP „MANIAMEBLOWANIA” – Bartosz Nowak, NIP 6121701555, z siedzibą przy ul. Kościuszki 28D, 59-225, który jest jednocześnie właścicielem sklepu internetowego oraz domeny internetowej Maniameblowania.pl (zwany dalej SPRZEDAJĄCYM lub SKLEPEM)

 2. Kupujący – osoba lub podmiot dokonujący zakupu.

 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Koszyk – wirtualne urządzenie teleinformatyczne umożliwiające zgromadzenie towarów w jednym miejscu w celu późniejszego dokonania ich zakupu.

 5. Regulamin ten ma zastosowanie do wszystkich sprzedaży dokonywanych drogą elektroniczną, w tym także do sprzedaży poprzez stronę Maniameblowania.pl
  a także serwis Allegro.pl.

 6. Produkty prezentowane w sklepie są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.

 7. Wszystkie ceny podane są w kwocie brutto. Ceny towarów nie zawierają kosztu transportu.

 8. Kupujący przed dokonaniem zakupu oświadcza, że zapoznał się z treścią tego regulaminu oraz akceptuje jego treść. Regulamin ten stanowi część umowy sprzedaży zawieranej między stronami.

 9. Sklep zastrzega sobie, że z uwagi na specyfikę produktu, jako wykonywanego na indywidualne zamówienie, rzeczywiste parametry produktu, mogą nieznacznie odbiegać od podanych w Sklepie. Dopuszczalne odstępstwa określa się na +/- 5% i spowodowane są one specyfikacją produktu. Nadto zaznacza się, że różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, eko-skóry, drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie sklepu mają charakter poglądowy, tkaniny oraz kolory mogą się nieznacznie różnić od dostępnych.

§2

Zamówienia

 1. W Sklepie Maniameblowania.pl zamówienia można składać w następujący sposób:

  1. poprzez stronę internetową maniameblowania.pl

  2. telefonicznie pod nr wskazany w zakładce kontakt

  3. mailem na adres poczty elektronicznej, wskazany w zakładce kontakt.

 2. Potwierdzenie zamówienia następuje mailem a w szczególnie uzasadnionych przypadkach telefonicznie.

 3. Informacje znajdujące się przy opisie produktu, w chwili składania zamówienia są dla stron wiążące. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany tych informacji, o czym poinformuje kupującego w potwierdzeniu zamówienia. W tej sytuacji kupujący potwierdza, czy wyraża zgodę na realizację zmienionego zamówienia.

 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sprzedającego oraz na innych portalach, o których mowa w §1 pkt. 5 nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do rokowań.

 5. Chwila zawarcia umowy – za chwilę zawarcia umowy poczytuję się potwierdzenie przez sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji, a w sytuacji, gdy potwierdzenie zawiera zmiany informacji, o których mowa w pkt. 3 – chwilę w której kupujący zaakceptuje realizację tego zamówienia ze zmianami i przekaże swoją akceptację sprzedającemu.

 6. Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu płatności na swój rachunek bankowy.

 7. Miejsce zawarcia umowy – za miejsce zawarcia umowy uważa się siedzibę sprzedającego.

 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w ciągu
  5 dni. W takiej sytuacji sprzedający zwróci kupującemu zapłaconą cenę oraz zawiadomi o odstąpieniu od realizacji mailem, SMS-em lub telefonicznie. Sprzedający może również odstąpić od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy będzie ono niepełne (np. brak danych kontaktowych klienta, nieprecyzyjne określenie towaru). W takiej sytuacji sprzedający powiadomi, w miarę możliwości, kupującego
  o odstąpieniu od realizacji umowy.

 9. Brak płatności upoważnia sprzedającego do odstąpienia od realizacji umowy bez informowania o tym sprzedającego.

 10. Zamówienia w formie elektronicznej (1a, 1b) mogą być składane przez całą dobę. Zamówienie telefoniczne mogą być składane w godzinach 7:00 – 15:00 w dni robocze.
  Zamówienia składane w soboty, niedziele i pozostałe dni wolne od pracy są rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

 11. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności określenie formy płatności oraz sposobu dostawy towaru i przesłanie do Sklepu – poprzez kliknięcie właściwej opcji. W przypadku wyboru płatności przelew lub wymagana jest zaliczka przez sprzedającego zamówienie liczmy od dnia zaksięgowania wpłaty.

§3

Zapłata

 1. Zapłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy :

82 2490 0005 0000 4000 7285 4101 lub poprzez formularz zakupu na raty.

 1. Za chwilę zapłaty uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy sprzedającego.

§4

Dokumenty sprzedaży

 1. Sprzedający domyślnie załączy do towaru paragon. Na życzenie kupującego sprzedający dołączy do towaru fakturę.

§5

Dostawa towaru

1. Sprzedający dostarcza towar na koszt kupującego w miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu.

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas dostawy był jak najkrótszy.

 2. Sprzedający dostarcza towary własnym transportem lub przy wykorzystaniu podmiotów zewnętrznych – na koszt i ryzyko kupującego.

 3. Sprzedający umożliwia odbiór osobisty w swojej siedzibie. W celu odbioru osobistego, należy umówić ze sprzedającym czas odbioru.

§6

Odbiór towaru

Przy odbiorze towaru:

 1. Należy w obecności dostawcy sprawdzić, czy opakowania znajdują się w stanie nienaruszonym oraz czy towar nie jest uszkodzony,

 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń – należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedającym pod nr telefonu 883 169 149 lub 76 307 02 14 oraz sporządzić protokół, który będzie zawierał co najmniej:

  1. datę i miejsce sporządzenia,

  2. dane nadawcy i odbiorcy przesyłki, nr przesyłki,

  3. opis uszkodzeń,

  4. podpis odbiorcy oraz osoby dostarczającej towar.

Protokół należy przekazać sprzedającemu. Sprzedający podejmie niezwłocznie kroki mające na celu wyjaśnienie sprawy. Uszkodzony towar prosimy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie uległ on dalszemu uszkodzeniu, w szczególności zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych.

§7

Zwroty towarów

 1. Kupujący, będący konsumentem , który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, jest uprawniony do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru bez podawania przyczyny. W tym celu kupujący składa sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy wg wzoru, który można pobrać tutaj ….. . Podpisane oświadczenie należy przesłać sprzedającemu mailem lub listem poleconym.

 2. W dalszej kolejności sprzedający poinformuje kupującego o sposobie zwrotu towaru.

 3. Koszty przesyłki towaru pozostają po stronie kupującego.

 4. Kupujący jest zobowiązany zwrócić towar sprzedającemu niezwłocznie lecz nie później, niż w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  W przypadku nieodesłania towaru w tym terminie, konsument traci prawo odstąpienia od umowy.

 5. Nie jest możliwy zwrot towarów:

  1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  3. towarów, które noszą ślady użytkowania.

  4. nabytych w drodze aukcji publicznej.

 6. W przypadku zwrotu towarów noszących ślady użytkowania, sprzedający może obniżyć zwrot zapłaconej ceny o wartość zużycia towaru.

 7. Zwrotowi nie podlega nigdy, nie zależnie od podmiotu będącego jego nabywcą, towar będący uszkodzonym z winy Kupującego.
 8. Sklep oświadcza, że większość sprzedawanych przez niego produktów wykonywana jest na indywidualne zamówienie, a ich produkcja rozpoczyna się po złożeniu zamówienia i opłaceniu zaliczki. Produkty wskazane w sklepie internetowym Sklepu lub wystawione na aukcjach typu allegro, są przykładowymi produktami, a rozpoczęcie prac dotyczących ich  wykonania odbywa się w momencie zaksięgowania zaliczki przez Sklep. W związku z tym zamówione produkty mogą, jako świadczenia o charakterze indywidualnym, nie podlegać zwrotowi. W wypadku gdy produkt nie ma charakteru indywidualnego, tzn. został już wyprodukowany i znajduje się na stanie magazynowym Sklepu, stosowna informacja znajduje się w opisie produktu. W celu pozyskania informacji czy dany produkt ma charakter indywidualnego i tym samym czy będzie podlegał zwrotowi zgodnie z powołaną wyżej ustawą, przed złożeniem zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem.
 9. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 11. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru obciążają Kupującego, a wysokość tych kosztów jest uzależniona od gabarytów odsyłanego towaru. Wysokość tych kosztów jest ustalana indywidualnie.
 12. Zwrot środków na rzecz Kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 1. Koszty zwrotu towaru ponosi:
 • jeżeli wysyłka odbywała się na koszt Sklepu – Kupujący
 • jeżeli wysyłka odbywała się na koszt Kupującego – Sklep (opłata zostanie doliczona do zwracanej kwoty)

§8

Niezgodność towaru z umową

 1. Sprzedający odpowiada względem kupującego, będącego konsumentem za niezgodność towaru z umową w terminie dwóch lat licząc od dnia dostarczenia towaru, pod warunkiem zgłoszenia tej wady w ciągu dwóch miesięcy od jej wykrycia.

 2. Po zgłoszeniu wady, sprzedający poinformuje kupującego co do dalszego postępowania, nie później niż w ciągu 14 dni, od otrzymania zgłoszenia.

 3. Kupujący w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, zobowiązany jest do przesłania dokładnego opisu niezgodności towaru z umową wraz ze zdjęciami.

 4. W przypadku rozpatrzenia zgłoszenia na korzyść kupującego, sprzedający doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem kupującego:

  1. poprzez naprawę lub wymianę na nowy,

  2. jeśli wymiana lub naprawa narażałaby na znaczne niedogodności, sprzedający na żądanie kupującego, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez kupującego od umowy – pełną należność za niezgodny z umową towar.

 1. W przypadku stwierdzenia, że elementy są uszkodzone, nie należy samodzielnie skręcać mebli . W przeciwnym razie reklamacja zostanie automatycznie odrzucona.

§9

Reklamacja towaru

 1. W przypadku, towaru objętego gwarancją – najbardziej dogodnym rozwiązaniem dla kupującego jest skorzystanie z procedury gwarancyjnej. W tym celu kupujący kieruje roszczenie gwarancyjne bezpośrednio do gwaranta. Zaleca się, aby kupujący poinformował również sprzedającego o zgłaszanej reklamacji.

 2. Sprzedający, w miarę możliwości, udzieli kupującemu pełnego wsparcia przy realizacji procedury gwarancyjnej, w szczególności udzieli informacji, jak prawidłowo sporządzić opis uszkodzenia oraz jakie należy załączy dokumenty.

§10

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Administracją Sklepu zajmuje się Sprzedawca. Wszelkie prawa do Sklepu, jego domeny internetowej, nazwy, szaty graficznej, zdjęć zamieszczonych na stronie Sklepu, a także wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronie Sklepu, jest własnością Sprzedawcy, a Kupujący może z nich korzystać tylko w sposób zgodny z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2.  Za pośrednictwem Sklepu są świadczone usługi elektroniczne umożliwiające przeglądanie i odtwarzanie zawartości Sklepu oraz składanie zamówień na Towary, a także usługa newslettera. Korzystanie z ww. usług jest bezpłatne.
 3.  Newsletter jest to usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu Kupującemu cyklicznych informacji o aktualnych promocjach i Towarach dostępnych w Sklepie. Newsletter jest przesyłany w formie listu elektronicznego, wyłącznie za zgodą Kupującego, na adres mailowy podany przez Kupującego.
 4.  Umowa o zawarcie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą:
 • dokonania rejestracji w Sklepie i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego – dla Kupujących zarejestrowanych w Sklepie,
 • z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu przez Kupującego – dla Kupujących niezarejestrowanych w Sklepie,
 • w przypadku usługi newslettera – z chwilą aktywowania przez Kupującego subskrypcji newslettera poprzez zaznaczenie okienka „Zapisz się do newslettera” w formularzu rejestracji, a także zaakceptowania Regulaminu.

5. Rejestracja w Sklepie i utworzenie Konta umożliwia Kupującemu dostęp do niektórych funkcjonalności Sklepu niedostępnych dla niezarejestrowanych klientów, takich jak dostęp do informacji o historii i szczegółach złożonych zamówień, wystawionych rachunkach, przysługujących rabatach oraz o wysyłanych powiadomieniach, a także umożliwia wygodne aktualizowanie danych Kupującego, podanych podczas rejestracji.

6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony. Kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez podawania przyczyn, ze skutkiem natychmiastowym.  W tym celu Kupujący powinien zaprzestać korzystania ze Sklepu. a w przypadku posiadania przez Kupującego zarejestrowanego konta w Sklepie lub korzystania z usługi newslettera, wystarczy odznaczyć korzystanie z newsletera lub wysłanie emaila z informacją o usunięcie konta.

7. Rozwiązanie przez Kupującego umów o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma wpływu na ważność umów kupna/sprzedaży Towarów zawartych przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu.

8. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej np. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript oraz włączoną obsługą plików typu cookies, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

9. Sprzedawca informuje, że niedopuszczalne jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Kupujących, za pośrednictwem Sklepu, treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, a także podejmowanie przez Kupujących czynności, które mogłyby destabilizować lub zakłócać działanie Sklepu lub utrudniać dostęp do Sklepu Sprzedawcy lub innym Kupującym.

10. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do niektórych funkcjonalności Sklepu.

11. Sprzedawca informuje, że Sklep wykorzystuje pliki typu cookie’s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Kupujących, w tym aby umożliwić Kupującym zapamiętanie danych logowania, utrzymywać rozpoczęte sesje przez Kupujących, a także w celu tworzenia statystyk oglądalności materiałów zamieszczonych w Sklepie oraz badania preferencji Kupujących.

12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Sklepu spowodowane działaniem siły wyższej, awarią łączy lub sprzętu nienależącego do Sprzedawcy, a także wywołane niedozwoloną ingerencją Kupujących.

§10

Spory

Strony mogą rozwiązać spory przy udziale mediatora. W tym celu należy skontaktować się ze sprzedającym. Prawem właściwym dla stron transakcji jest prawo polskie. W przypadku sporów strony ustalają właściwość sądów Okręgu Legnickiego. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. W miejsce zapisów nieważnych stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące. Nieważność poszczególnych zapisów nie wyłącza ważności pozostałej części regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Podane ceny są kwotami brutto i zawierają należy podatek od towarów i usług (VAT).

 2. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy oraz zdjęcia towarów umieszczonych w Sklepie były zgodne z rzeczywistością, a oferta aktualizowana była na bieżąco.

 3. Wszystkie informacje, materiały wizualne, znaki towarowe producentów są chronione prawami autorskimi. Są one wykorzystywane przez Sklep wyłącznie w celu promocji i sprzedaży  właściwych produktów.

 4. W wypadku gdy mowa jest o umieszczeniu jakichkolwiek danych w formularzu zamówienia lub zamówieniu, dla zamówień składanych w formie e-miał, informacje te bądź dane należy umieścić w wiadomości e-mail

 5.    Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie.